Gói thầu: Xây lắp – xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ

02
Quý I/2009-Quý II/2009
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 33.883.413.652 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ