Gói thầu: Tư­ vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Tư­ vấn lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đáp ứng gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 4
Quý I/2010
Theo tiến độ các gói thầu
Giá gói thầu:
  • 102.163.034 (VND)
Vốn của Ngân hàng
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng