Bệnh viện C Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp thuốc năm 2009.

Bệnh viện C Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu cung cấp thuốc năm 2009.

Bệnh viện C Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu cung cấp thuốc năm 2009.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 10-12-2008 với một khoản lệ phí không hoàn lại là 800.000 đồng tại Phòng tài chính kế toán Bệnh viện C Ðà Nẵng.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 25-12-2008, hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai cùng ngày vào hồi 9 giờ.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia dự thầu tại:

Khoa Dược Bệnh viện C – Ðà Nẵng – 122 Hải Phòng, thành phố Ðà Nẵng – ÐT: 0511.3891951 hoặc 0913438342.