Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

03
Quí II/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 105.887.543 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy