Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai

Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai, dự án nhóm B, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 3146/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 20/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 716/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 26/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 307118000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai (17 gói thầu)


  Hạng mục: Hệ thống đập và kênh Cây Ké gồm 07 gói Hệ thống đập và kênh Cây Gai gồm 10 gói
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LT-G2-P1 Đập Cây Ké – Phần thủy công
 • 18.139.296.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 29 tháng
  LT-G2-P2 Đập Cây Ké – Phần thiết bị
 • 7.109.316.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  LT-G2-P3 Kênh Sk1 đoạn 1 (từ K0 đến K3+794) + Kênh nội đồng thuộc Sk1
 • 7.586.336.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  LT-G2-P5 Kênh SK3 + Kênh nội đồng thuộc Sk3
 • 7.333.987.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  LT-G2-P6 Kênh Nk đoạn 1 ( từ K0 đến K2+596)
 • 5.831.996.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G2-P7 Kênh Nk đoạn 2 ( từ K2+596 đến cuối kênh)
 • 5.817.867.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G2-P8 Kênh NK2
 • 2.569.842.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  LT-G3-P3 Kênh S đoạn 2 (từ K3+170 đến cuối kênh)
 • 8.371.040.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 26 tháng
  LT-G3-P4 Kênh S1+ S2B + Vượt cấp kênh S2B
 • 5.548.299.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G3-P5 Kênh S2 + Kênh S2A + Vượt cấp kênh S tại K3+300 và K4+00
 • 5.075.170.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G3-P6 Kênh S3
 • 5.627.985.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G3-P7 Kênh S4 đoạn 1 (từ K0 đến K3+833)
 • 5.507.880.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G3-P8 Kênh S4 đoạn 2 (từ K3+833 đến cuối kênh)
 • 5.641.098.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  LT-G3-P9 Kênh N đoạn 1 (từ K0 đến K2+970)
 • 3.777.464.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 15 tháng
  LT-G3-P10 Kênh N đoạn 2 (từ K2+970 đến cuối kênh)
 • 4.891.788.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  LT-G3-P11 Kênh N1
 • 4.332.661.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  LT-G3-P12 Kênh N3 + Kênh N5 + Kênh N1-2 + Kênh N1-4
 • 3.154.844.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 15 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kề hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai Size 2.68 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 67
  Ngày xuất bản 03/04/2009