Gói thầu: Kênh N3 + Kênh N5 + Kênh N1-2 + Kênh N1-4 – Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai

Gói thầu: Kênh N3 + Kênh N5 + Kênh N1-2 + Kênh N1-4 – Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai

LT-G3-P12
Quý II năm 2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.154.844.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục Hệ thống đập và kênh Cây Ké; Hệ thống đập và kênh Cây Gai