Gói thầu: Xây lắp – Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

4
Tháng 4/2010
Dự kiến 18 tháng
Giá gói thầu:
 • 41.783.209.865 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh