Gói thầu: Thiết bị (Công trình + công nghệ) – Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

Gói thầu: Thiết bị (Công trình + công nghệ) – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

5
Tháng 10/2011
Sau khi hoàn thành phần xây lắp
Giá gói thầu:
 • 5.005.628.520 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh