Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp – Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

6
Tháng 4/2010
Dự kiến 18 tháng
Giá gói thầu:
 • 727.069.632 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh