Gói thầu: Hệ thống thoát nước mặt – San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít

Gói thầu: Hệ thống thoát nước mặt – Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít

2
quy II năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
  • 7563000000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít