Gói thầu: Kè mương – San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít

Gói thầu: Kè mương – Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít

5
quy II năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 2985000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: San nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít