Gói thầu: Xây dựng Phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ – Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Gói thầu: Xây dựng Phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

04
Quí II năm 2009
Dự kiến thời gian thi công 14 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.917.299.000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm khoa Khoa học Trường Đại học Cần Thơ