Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

5
Trong quý I và II năm 2009
Tính từ ngày có quyết định chỉ định thầu tư vấn đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 12.679.368 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Tiểu học Thủy Lợi, xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải