Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật công xây lắp – Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân

12
Quý I năm 2010
360 ngày
Price of parcel
 • 1.006.415.277 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân