Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

02
Đã thực hiện
56 ngày
Price of parcel
 • 556.333.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha