Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

08
Quý III năm 2009
Từ khi ký hớp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
Price of parcel
 • 394.172.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha