Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sợi Hà nội

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sợi Hà nội, dự án nhóm B, ngành Công nghiệp chế biến

Decisions:Invertment Office Hội đồng quản trị Tổng công ty
Invertment Number 35A/TCTCPDMHN
Invertment Date 09/04/2009
Decisions:Invertment Office Hội đồng quản trị tổng công ty
Invertment Number 36/TCTCPDMHN
Invertment Date 14/04/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Công nghiệp chế biến
Source Capital Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Total Investment
  • 57068423000(VND)

  • Tender Plan Attachment files:
    • Thông báo mời thầu + Kế hoạch đấu thầu Size 53 K
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 81
    Ngày xuất bản: 23/04/2009