Gói thầu: quản lý dự án – Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

Gói thầu: quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

6
quý II/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Price of parcel
 • 109.665.912 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy