Thông báo mời thầu gói thầu: Xây mới khối C trường TH Nguyễn Thái Bình

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây mới khối C trường TH Nguyễn Thái Bình

Tên dự án:Xây mới khối C trường TH Nguyễn Thái Bình
Tên gói thầu:Xây mới khối C trường TH Nguyễn Thái Bình


Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
151 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM-ÐT: (08)54041004-54042008-Fax: (08)54041003
15/12/2008 đến 30/12/2008
1.000.000 (VND)
30/12/2008 14:00
30/12/2008 14:00