Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

6
Quí IV-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 69.460.664 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I