Trung tâm viễn thông khu vực III mời thầu Mua subrack ODF 24FO.

Tên Bên mời thầu: Trung tâm viễn thông khu vực III. Tên gói thầu: Mua subrack ODF 24FO. Tên dự án: Mua subrack ODF 24FO. Nguồn vốn: Tái đầu tư của Công ty viễn thông liên tỉnh.

Tên Bên mời thầu: Trung tâm viễn thông khu vực III.

Tên gói thầu: Mua subrack ODF 24FO.

Tên dự án: Mua subrack ODF 24FO.

Nguồn vốn: Tái đầu tư của Công ty viễn thông liên tỉnh.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Bán HSMT từ 8 giờ ngày 8-12 đến trước 15 giờ ngày 18-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: số 04 Ông Ích Khiêm, TP Ðà Nẵng. ÐT: 0511.3827905 – Fax: 0511.3826047.

Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đồng.

Ðịa chỉ nhận HSDT: số 04 Ông Ích Khiêm, TP Ðà Nẵng.

Ðóng thầu:

15 giờ ngày 18-12-2008

Bảo đảm dự thầu: 8.500.000 đồng bằng Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ ngày 18-12-2008, tại số 04 Ông Ích Khiêm, TP Ðà Nẵng.

Trung tâm viễn thông khu vực III kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.