Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán – Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

2
năm 2009
30ngày
Giá gói thầu:
 • 13.358.177 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk