Gói thầu: Bồi thường giải phóng mặt bằng – Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

Gói thầu: Bồi thường giải phóng mặt bằng – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

2
năm 2009
năm 2009
Giá gói thầu:
 • 214.240.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar