Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán – Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

3
năm 2008
năm 2009
Giá gói thầu:
 • 13.907.399 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar