Gói thầu: Đền bù nhà trạm khám toa xe Mương Mán – Bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết

Gói thầu: Đền bù nhà trạm khám toa xe Mương Mán – Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết

Gói thầu số 11
Quý II-III/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.248.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung kế hoạch đấu thầu “Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết”