Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh và cung cấp trang thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh và cung cấp trang thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Tên dự án: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên

Tên dự án:Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên
Tên gói thầu:Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh và cung cấp trang thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ
Nguồn vốn:[\’Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng yên. Số 437 – Đường NGuyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – Thị xã Hưng yên – Tỉnh Hưng yên Điện thoại: (0321)3 863 623. Fax: (0321) 3 551 019
22/12/2008 đến 09/01/2009
500000 (VND)
09/01/2009 09:00
09/01/2009 09:00