Gói thầu: Gói thầu số 09: Nâng cấp các tuyến kênh tưới xã Hương Lâm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang – Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn

Gói thầu: Gói thầu số 09: Nâng cấp các tuyến kênh tưới xã Hương Lâm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn

Số: 09
Quý II Năm 2009
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 2467561000 (VND)
 • ADB,
  Vốn Ngân sách tỉnh,
  Vốn các đơn vị tự đóng góp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn (RDS) Tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi Sông Cầu