Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

3
Quý II/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 82.828.525 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương