Mời thầu Cải tạo hệ thống mạng và lắp đặt tủ đựng thiết bị tin học Bưu cục

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu Gói thầu “Cải tạo hệ thống mạng và lắp đặt tủ đựng thiết bị tin học Bưu cục cấp 2,3 Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu Gói thầu “Cải tạo hệ thống mạng và lắp đặt tủ đựng thiết bị tin học Bưu cục cấp 2,3 Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Ðịa điểm thi công: Các Bưu cục cấp 2,3 trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Phát hành hồ sơ đấu thầu: từ 8 giờ ngày 12-12 đến trước 8 giờ ngày 24-12-2008.

Ðịa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch Ðầu tư Bưu điện tỉnh Quảng Nam, số 1 Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

ÐT: 0510-3813788,

Fax: 0510-3810969.

Thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ: từ lúc 8 giờ ngày 24-12-2008.

Ðại diện nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu phải có đơn xin đăng ký tham dự và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: ngay sau thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ, tại phòng Kế hoạch Ðầu tư Bưu điện Quảng Nam 1 Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia xin đăng ký tham gia đấu thầu gói thầu trên.