Gói thầu: Quản lý dự án – Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương

6
Quý II/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 74.378.512 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng Trường Quân sự địa phương