Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

02 (Hạng mục đường nội bộ)
Quý 2 năm 2009
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.912.585.082 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò