Gói thầu: Tư vấn quan trắc lún – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Gói thầu: Tư vấn quan trắc lún – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

06
Quý III năm 2009
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM