Gói thầu: Thi công xây lắp – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Gói thầu: Thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

10
Quý III năm 2009
150 ngày làm việc
Giá gói thầu:
 • 45.758.872.965 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2a Khu Công Nghệ Cao TP.HCM