Gói thầu: Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV – Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Gói thầu: Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

6
Các tháng 7,8,9,10 – 2009
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 717.459.100.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”