Gói thầu: Tư vấn đấu thầu thiết bị – Trò chơi Samba Tower

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower

02
Đã thực hiện
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.128.234 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower