Gói thầu: Kiểm toán – Trò chơi Samba Tower

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower

08
12/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.517.050 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower