Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)

Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)

3
năm 2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 7130341000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng khu định cư dân vạn đò Phú Mậu (giai đoạn 2)