Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

03
Thực hiện khi có vốn
Theo thời gian thi công từng gói thầu
Giá gói thầu:
 • 1.133.374.028 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm