Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Gói thầu: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

04
Thực hiện khi có vốn
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 56.419.651 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm