Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, kè gia cố sạt lở và sửa chữa các cầu đoạn 1 (KM0+000 -KM8+000) – dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, kè gia cố sạt lở và sửa chữa các cầu đoạn 1 (KM0+000 -KM8+000) – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

05
Thực hiện khi có vốn
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 19.499.720.776 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm