Gói thầu: Xây dựng cầu Kênh Lầu Quốc Gia (Km5+430,16) – dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Gói thầu: Xây dựng cầu Kênh Lầu Quốc Gia (Km5+430,16) – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

08
Thực hiện khi có vốn
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.704.336.108 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm