Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm

11
Thực hiện khi có vốn
Theo thời gian thi công từng gói thầu
Giá gói thầu:
 • 275.490.793 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm