Gói thầu: xây lắp – dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

Gói thầu: xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

08
tháng 6/2009
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 11.410.510.168 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa