Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

08
Quí II-III năm 2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.948.191.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội