Gói thầu: Kiểm toán – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03

04
Quý IV/2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 18.049.803 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03