Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

4
năm 2009
250 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.014.468.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)