Gói thầu: Xây lắp chính, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu: Xây lắp chính, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc – Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu số 12
Năm 2009
Năm 2009-2010
Giá gói thầu:
 • 10.674.198.074 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5