Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu. Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng, an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 51/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UỶ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1160/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.891.870.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu (01 gói thầu)


  Phiếu đăng ký thông báo Kế hoạch đấu thầu Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu – Địa chỉ: TK 15, thị trấn huyện Thuận Châu. – Điện thoại/Fax/E-mail: huyenthuanchau@gmail.com.vn 2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): Trung tâm bồi dưỡng trính chị huyện Thuận Châu. 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Quyết định số: 1160/QĐ-UBND ngày 30/4/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La): B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng I Dịch vụ tư vấn 01 Tư vấn đấu thầu 20.899 NSNN Tự thực hiện Theo tỷ lệ % 01 tháng 02 Tư vấn giám sát 148.433 NSNN Tự thực hiện Theo thời gian Trong thời gian thi công 03 Kiểm toàn công trình 31,342 NSNN Chỉ định thầu Quý IV năm 2009 Theo tỷ lệ % Trong thời gian thi công II Mua sắm hàng hoá 04 Bảo hiểm công trình 13,305 NSNN Chỉ định thầu Quý II năm 2009 Theo tỷ lệ % 6 tháng 05 Cung cấp thiết bị theo dự án được duyệt 225,61 NSNN Chỉ định thầu Quý IV năm 2009 Trọn gói Quy định cụ thế trong HSYC III Xây lắp 06 Gói thầu xây lắp 7.584.874 (Dự phòng 689,534) NS tỉnh Đấu thầu rộng rãi trong nước 1 túi hồ sơ Quý II năm 2009 Theo đơn giá Quy định cụ thế trong HSMT Tổng giá các gói thầu Thuận Châu, ngày 14 tháng 5 năm 2009 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  06 Gói thầu xây lắp công trình trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu
 • 7.584.874.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 2009-2010

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông bao kế hoạch đấu thầu Size 40 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 105
  Ngày xuất bản 27/05/2009