Gói thầu: Các loại sinh phẩm hoá chất khác – Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Gói thầu: Các loại sinh phẩm hoá chất khác – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

8
Quí II, III năm 2009
Không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 340000000 (VND)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp