Gói thầu: Kiểm toán – Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

4
Quý I/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.729.179 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp